PHP-də riyazi operatorlar və riyazi funksiyalar 6

Ədədi verilənlər PHP-də aşağıdakı opeartorla emal olunur:

+ iki ədədin cəmi
ədədlərin fərqi
* ədədlərin vurulması
/ ədədlərin bölünməsi
% bölünmənin qalığı

Brauzerdə görünəcək nəticə:

2 + 2 = 4
5 – 2 = 3
10 * 10 = 100
100 / 2 = 50
10 % 2 = 0

Riyazi funksiyalar

PHP-də çoxlu sayda riyazi funksiyalar vardır. Aşağıda onların siyahısı bu cürdür:

 • Abs. Ədədin modulu.
 • Sin. Sinus.
 • Sinh. Qiperbola sinusu.
 • Cos. Kosinus
 • Cosh. Qiperbolik kosinus.
 • Acos. Arkkosinus
 • Acosh. Qiperbolik arkkosinus.
 • Asin. Arksinus.
 • Asinh. Qiperbolik arksinus.
 • Atan2. ArktanqensАрктангенс iki dəyişənin hasili.
 • Tan. Tanqens.
 • Tanh. Qiperbolik tanqens.
 • Atan. Arktanqens.
 • Atan. Qiperbolik arktanqens
 • Base_convert. Ədədin sətri təmsildə bir sistemdən başqa sistemə çevrilməsi.
 • Decoct. Ədədin sətirlə səkizli təqdiminə çevrilməsi.
 • Bindec. Sətrin çevrilməsi, iki vurğulu ədədi təqdim edir, tam dəyərə.
 • Octdec. Sətrin çevrilməsi, səkkiz vurğulu ədədi təqdim edir, tam ədədə.
 • Hexdec. Sətrin çevrilməsi,hansi ki onaltı vurğulu ədədi təqdim edir, tam ədədə.
 • Ceil. Ədədin çox tərəfə bütövlənməsi.
 • Floor. Ədədin az tərəfə bütövlənməsi.
 • Deg2rad. Qradus radianla.
 • Exp. Ədədin eksponentinin hesablanması.
 • Fmod. İki bölünənin qalığı.
 • Getrandmax. Маks. dəyər, hansı ki rand() funksiyası alır
 • Hypot. Hipetenuzun katetlərə görə hesablanması.
 • Is_finite. Yoxlama, ədəd axrıncı ədəddirmi.
 • Is_infinite. Yoxlama, ədəd sonsusdurmu.
 • Is_nan. Yoxlama, dəyər ədəddirmi (Not-A-Number).
 • Lcg_value. Təsadufi ədədlərin qeneratoru.
 • Log10. Onlu loqorifm.
 • Log. Natural loqorifm.
 • Max. Maksimum verilmiş ədəd.
 • Min. Minimal verilmiş ədəd.
 • Mt_getrandmax. mt_rand-lə maksimum dəyər.
 • Mt_rand. Təsadüfi ədədlərin alqoritm qeneratoru.
 • Pi. p ədədin dəyəri.
 • Pow.kvadrat .
 • Round. Ədədi bütövləyir float tipi.
 • Sqrt.Kvadrat kökaltı.
Brauzerdə çıxacaq nəticə:

round(4.2) = 4

Orfoqrafik Səhv tapdınız? Səhv yazılmış sözü seçin və Ctrl + Enter düymələrini basın. Dilimizi daha düzgün yazaq.
Orphus system
loading...

Digər yazılar

Şərh forması